ظوابط نما

معاونت شهرسازی و معماری راهنمای طراحی و کنترل نماهای شهری "انضباط نما" بهار 3131 2 3 فهرست مطالب مقدمه ........................................................................................................................................................................... .8 سرآغاز.............................................................................................................................................................................01 تعاریف.............................................................................................................................................................................01 مصالح............................................................................................................................................................................01 احکام سلبی)الزامات(.................................................................................................................................................01 احکام ایجابی)اقدامات( .............................................................................................................................................01 توصیه ها.......................................................................................................................................................................01 4 ملحقات.........................................................................................................................................................................01 احکام سلبی)الزامات( ...............................................................................................................................................01 احکام ایجابی)اقدامات( ............................................................................................................................................01 توصیه ها......................................................................................................................................................................08 5 پیش آمدگی و بازشوها.............................................................................................................................................01 احکام سلبی)الزامات(.............................................................................................................................. .............. 01 احکام ایجابی)اقدامات(................................................................................................................................ ...........01 توصیه ها.....................................................................................................................................................................11 6 بام بنا...........................................................................................................................................................................10 احکام سلبی)الزامات(................................................................................................................................................10 احکام ایجابی)اقدامات(.............................................................................................................................................10 توصیه ها......................................................................................................................................................................10 7 سایر موارد )توصیه های عمومی(..........................................................................................................................11 کنترل نما...................................................................................................................................................................12 راهنمای بررسی نقشه ها و مدارک نمای ساختمانها جهت صدور پروانه ساختمانی چک لیست طراحی و کنترل نما.........11 منابع و مراجع ........................................................................................................................................................ 11 8 مقدمه نمای ساختمان ها چون نمود خارجی هر بنا می باشد و به سبب این کنه سازنده ی بدنه شهری بوده و در واقع بستر کالبدی شکل دهنده به تصویر ذهنی شهروندان از محیطنی اسنک کنه در آن قنرار گراتنه انندت اهمینک می یابد. بنننه سنننبب همنننی اهمینننک اسنننک کنننه در بسنننیاری از شنننهرهای مطرح)پیشرو(جهانت ضوابط و مقررات ویژه ای در ارتباط با سیما و کالبند شهر وجود دارد و گروهی از متخصصی با محورینک در موضنوعاتی چنون شهرسازیت زیبا شناسی محیط و معماری به کنترل طرح های معمناری و شهرسازی از نقطه نظنر همناهن ی نمنای بیروننی سناختمان هنا و بسنتر قرارگیری آن ها می پردازند. در سالهای اخیر با معطوف شدن توجه مردم به نقش نما در معرای بنا و ارزش اازوده ای که از ای طریق به ساختمان تعلق می گیرد شاهد تالش های جسته و گریخته مردم برای طراحی نما بودهایم و همزمان با تصویب طرح تفصیلی شهر تهران و تغییر در ضوابط ارتفاعیت ارائه ضوابط جدید در خصوص نحوه تاثیرگذاری عرض گذر و مساحک امالک در تراکمت نحوه اعطای تراکم تشویقی به امالک ناپایدار و ارسوده و ... طراحان و کارارمایان را با شرایط جدیدی مواجه کرده اسک. بر همی اساس بسیاری از طرح های شهری تهیه شده در کشور مات بعد طراحی نما را مد نظر قرار داده و شهرداری تهران نیز پروژه هایی را در ای خصوص تعریف نموده و ضوابطی را به تصویب رسانیده اسک. موضوع ساماندهی نماهای شهری با لحاظ ضوابط طرح تفضیلی شهر تهران توسط معاونک شهرسازی و معماری مورد توجه ویژه قرار گراته اسک. ای 9 معاونک با ایجاد توازن و همخوانی میان حقوق اطری و ضوابط و قوانی تدوی شده در حوزه های شهری سعی در تدوی راهبردها و راهکارهایی جهک ساماندهی نماهای عام شهری خواهد داشک . بدی امید که هم عوامل خالقه در حوزه زیبایی شناختی و هم حقوق شهروندی و دغدغه های مدیریک شهری را مورد نظر قرار دهد و با تبدیل ای راهبردها به ضوابط شفاف در حوزه ضوابط عام نمای شهری سبب ایجاد تعاملی دو سویه میان مدیریک شهری و شهروندان در امر ساماندهی نماهای شهری گردد. در بحث نمای ساختمان های کنونیت چیزی که بیش تری تأثیر را داردت سلیقه های شخصی اسکت ای سلیقه ها در سطح گسترده هم می تواند نقطه ی قوت باشدت هم نقطه ی ضعف. البته در حیطه ی معماری یک بنا می توان به سلیقه راتار کرد اما در واقع وقتی وارد حیطه ی عمومی می شویدت جامعه حقی بر گردن دارد که باید اجرا شود. ممک اسک که سازنده به دلیل مسائل اقتصادی و یا نداشت دانش کاایت نتواند سازه ای منطبق با اضای اطرااش بسازد. آن وقک اسک که دست اه های اجرایی باید با نظارتی ارشادی وارد عمل بشوند. نمای هر ساختمان در مجموعهی شهری که در آن حضور داردت مؤثر اسک و ای تاثیر را به بدنه ی خیابان ها یا میدان ها که در آن قرار گراته اسکت انتقال می دهد. اگر به نمای ساختمانی واحدت بدون در نظر گرات نمای دی ر ساختمان ها اکر شودت هم ونی نمای شهری در کلیک از میان می رود. تناقض بی جنبه ی شهری و بیان اردی نما در صورتی می تواند از میان رود که ساختمان جزئی از شهر در نظر گراته شود و ارتباطات آن با محیط اطراف چند جانبه باشد. آنچه برای معاونک شهرسازی و معماری ن ران کننده اسکت پاسخ گویی پُر شتاب به نیازی کامالً محسوس اسک. در ای ساخک و ساز پر شتاب نیاز به بررسی طرح های ارائه شده توسط 01 جمعی از صاحب نظران و مسئوالن در مراکز تایید پروانه های ساختمانی ضروری به نظر می رسد. بررسی میدانی طرح ساختمان ها یا بناهای اطراف از لحاظ کیفیک طرح معماریت نمای ساختمانت تناسب حجم آن با ساختمان های اطرافت زیبایی طرح و مصالح مورد استفاده و ... نیز گامی موثر در ارتقاء کیفیک نماهای شهری اسک. سرآغاز مهمتری عوامل تأثیر گذار در نمای ساختمان ها به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار می گیرد: الف: مصالحت ارم و رنگ ب: ملحقات )تأسیسات و تابلو( ج: پیش آمدگی و بازشوهای نما د: بام بنا ه: سایر موارد )توصیه های عمومی( در ارتباط با هر یک از موارد اوقت سه بخش مجزا با ترتیب احکام سلبی یا الزامات )به معنی آنچه نباید انجام شود( و احکام ایجابی یا اقدامات )به معنی آن چه باید انجام شود( و توصیه ها )به معنی آنچه بهتر اسک انجام شود ولی رعایک و انجام آن الزامی نیسک(ت ارائه گردیده اسک که الزم اسک مورد توجه کلیه ذینفعان و دسک اندرکاران )مالکی ت طراحانت تصویب کنندگان طرح ها و ناظران( قرار گیرد. 00 دستورالعمل طراحی و ساماندهی نماهای شهری 02 تعریف نما نمای ساختمان که جداره خارجی بنا را تشکیل می دهد و در معرض دید قرار دارد شامل حجم و ارم آن در مرحله اول و سپس اجزاء آن یعنی سطوح بازت بسته و تقسیم کننده های عمودی و ااقی می باشد. ضروری اسک طرح نما حتی المقدور بیان ر عملکرد ساختمان باشد به نحوی که نوع استفاده از آن را به بیننده القا کند بطور مثال نمای یک ساختمان مسکونی در یک محله مسکونی بایستی با عملکرد ساختمان سنخیک کامل داشته باشد. عناصر پراهمیت درنما مصالح: مهمتری اجزا و عناصر تشکیل دهنده شکل و ارم نما که از دید ناظرت قابل رویک می باشد. ورودی: ورودی ساختمان مدخل ارتباطی اضای عمومی به اضای خصوصی ساختمان و از مهمتری عناصر و نشانه های ساختمان می باشد. بازشوها: سطحی از نما و یا دیوارهای ساختمان که به منظور عبور یا تأمی نور و تهویهت با مصالحی که قابلیک عبور نور و هوا داشته و یا امکان باز و بسته شدن را داردت پوشیده می شود. 03 پیش آمدگیها: تغییرات حجمی نما که از سطح کلی نمای ساختمانت بیرون زدگی دارد. بام بنا : سقف بیرونی آخری طبقه ساختمانت به عنوان بام تلقی می شودت که همچون پوسته ای بر سر ساختمان قرار دارد که از نظر بصری به عنوان نمای پنجم ساختمان تلقی می گردد. خط آسمان: مرز جدایی حد انتهایی جداره ساختمان ها و آسمان از دید ناظرت که از کنار هم قرارگیری مجموعه های ساخته شده و اضای مابی ت تشکیل می شود. 04 مصالح الف: فرم، مصالح و رنگ احکام سلبی)الزامات( : 3- عدم استفاده از نماهای تمام شیشه اییا تمام فلزی 2- عدم استفاده از رنگ های نامتعارف و ناهمگون در نمای ساختمان 1- پرهیز از بکارگیری مصالحمتعدد در نمای ساختمان )حداکثر 4 نوع( 4- عدم استفاده از فرم های نامتعارف و نامأنوس )نظیر کشتی، مجسمه ، میوهها و ...( در طراحی و احداث بناها 5- پرهیز از به کارگیری مصالح برنده یا شکننده، در طبقات همکف و اول، در محدوده ای که در تماس فیزیکی با انسان قرار می گیرد. )از قبیل فلز و ...( 05 احکام ایجابی )اقدامات( : 1- ضرورت استفاده از مصالح بادوام و مانا و مقاوم در مقابل ارسایش و آلوده شدن در نما در همجواری با محورهات معابر و یا ساختمان های خاص )از قبیل سنگ های مقاوم( 1- ضرورت هماهن ی رنگ غالب نمات با رنگ ابنیه همجوار )در صورت برخورداری از کیفیک مناسب( 8- پوشاندن درز انقطاع بی دو ساختمانت با مصالح متناسب با نما تبصره0: نمای تمام شیشه ای عبارت اسک از : استفاده بیش از 11% سطح شیشه خور در نما. )طبق بند 01-1-0-1 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ( تبصره1: در صورت درخواسک کتبی مالکی و ارائه دالیل معتبر از سوی مهندس طراح نما مبنی بر عدم رعایک بعضی از موارد اوق )احکام سلبی و ایجابی( با صالحدید معاونک شهرسازی و معماری منطقهت درخواسک مطرح شده با حضور مالک و طراحت بررسی و تعیی تکلیف خواهد شد. 06 توصیه ها: 0-پرهیز از به کارگیری رنگ های متعدد در سطح غالب نما. 1- استفاده از مصالح قابل شستشو در طبقه همکفت به منظور حفظ و زیبایی نما. 2- توصیه می گردد از مصالح آجرت سیمانت سنگ و یا ترکیبی از ای مصالح در سطح نمای ساختمان ها استفاده شود. 1- در صورت استفاده از آجر در سطح نمای ابنیه از جنس آجر بندکشی شده و و در صورت استفاده از سیمان به صورت آب ساب یا شسته با آبچکان مناسبت باشد. 1- بهره گیری از مصالح بوم آور و مقاوم. 1- بهره گیری از ارزش های معماری ایرانی – اسالمی در طراحی نما و اجزای آن. 1- هماهن ی طرح و ارم نما با طرح ابنیه همجوار )در صورت برخورداری از کیفیک مناسب( 07 ب: ملحقات ) عناصرتأسیساتی در نما و تابلو( احکام سلبی)الزامات( : 31- ممنوعیت طراحی و اجرای هرگونه تجهیزات تأسیساتیبه طور نمایان در نمای اصلی، جانبی و جدارههای شهری. 33- عدم درج هرگونه نوشته بر روی نمای ساختمان مازاد بر آنچه که در نقشه نمای مصوب مجاز بوده است. 32- عدم استفاده از عالئم و نمادهایی که اشاعه دهنده تفکرات ضد دینی و ضد فرهنگی باشد. احکام ایجابی )اقدامات( : 01- ضرورت طراحیت اجرا و نصب کلیه عناصر مربوط به تأسیسات ساختمان اعم از مکانیکیت الکتریکی و نظایر آن در مکان هایی که در معرض دید از معابر عمومی قرار ن یرند. 01- ضرورت طراحی محل تابلو در طراحی نمای ساختمان ها 08 توصیه ها: 8- استفاده از جاگلیت نمای سبز و ... در لبه بالک ها و یا در مجاورت پنجره هات به منظور تامی مطلوبیک بصری در معابرت مشروط به رعایک اصول ایمنی و بهداشتی 1- هماهن ی شکل تابلوها در نمای کلیه ساختمان ها ) خطوط زیری و اوقانی تابلوها( با تابلوهای واحدهای همجوار. تبصره0: ملحقات شامل کولرها )اسپیلکها( کانالهای کولرت ناودانهات سیمها و کابلهای برق و تلف ت دودکش بخاریت لولههای تاسیساتی و نظایر آن می باشد. تبصره1: مشخصات تابلوها شامل ) نسبک طولت عرضت ارتفاع و هماهن ی آن با دهنه واحد تجاری یا اداریت رنگت جنست تکنولوژی ساخک( میباشد. تبصره2: به منظور استتار کامل تأسیسات و تجهیزاتت چنانچه امکان انتقال عناصر تأسیساتی و تجهیزاتی به بخش های غیرقابل رویک میسر نباشدت طرح پوشش هماهنگ با نمای اصلی ارائه گردد. 09 ج:پیش آمدگی و بازشوها در نما احکام سلبی)الزامات( : 35- ممنوعیت ایجاد هرگونه اختالف سطح )لبه، پله، سکو و ...( در سطح پایین نما )در خط زمین( 31- ممنوعیت ایجاد هر گونه پیش آمدگی فضای ورودی در معبر عمومی 31- پیش آمدگی عناصری همچون؛ لبه پنجره ها ، قرنیز و قاب سازی های مجاز در فضای معبر عمومی، بیش از 31 سانتیمتر نباشد. 31- عدم استفاده از بازشوهای با اشکال هندسی متفاوت و نامأنوس در نما. احکام ایجابی )اقدامات( : 01- ضرورت طراحی اضای ورودی ساختمانت به صورت خوانا و متناسب با سایر ارکان و اجزاء نما 11- ضرورت پیش بینی تدابیری همچون قرنیز برای کف پنجره هات به نحوی که از لغزش آب بر روی نما و ایجاد لکه جلوگیری شود. 21 توصیه ها : 01- عقب نشینی ورودی پیاده و ماشی از حد مالکیک 00- پیش بینی اضای مورد نیاز جهک خشک نمودن البسه در محدوده ای خارج از دید عموم 01- هماهن ی خطوط ترازت پیش آمدگی هات بازشوها و لبه بالک ها با نمای ساختمان های مجاور 02- هماهن ی ابعاد و اشکال بازشوها با یکدی ر و توجه به بازشوهای موجود در پالک های همجوار. 20 د: بام بنا احکام سلبی)الزامات( : 23- ممنوعیت تعبیه هرگونه عناصر تأسیساتی )از قبیل ونت ها، دودکش ها و ...( در بام بدون پوشش مناسب، به صورتی که از معابر جانبی، قابل رؤیت باشد. احکام ایجابی )اقدامات( : 11- ضرورت هماهن ی خط پیشانی ساختمانت پیش آمدگی و تراز بام با ساختمان های همجوار 12- ضرورت هماهن ی ارمت نمات رنگ و شکل غالب بامت با ویژگی های معماری تهران 11- ضرورت پیش بینی تدابیری همچون آبچکان برای بامت به نحوی که از لغزش آب بر روی نما و ایجاد لکه جلوگیری شود. توصیه ها: 01- استفاده از پوشش گیاهی در سطح بام ساختمان با رعایک نکات ایمنی و جزئیات اجرایی 01- هماهن ی کف سازی بام با ملک های همجوار در صورت مناسب بودن کف سازی ملک مجاور 22 ه: سایر موارد )توصیه های عمومی( 01- رعایک هماهن ی و تناسب نما با منظر عمومی محله و مظاهر ارهن ی )درصورت برخورداری از کیفیک مناسب در بااک محلی( 01- استفاده از نورت رنگ و سایه روش در سطح نمات به نحوی که بر جذابیک بصری تاکید گردد. 08- مشخصات کفسازی معبر و محدوده جلوی ساختمانت با مشخصات نمای قسمک پایینی ساختمان و همچنی کف سازی معابر جلوی پالک های همجوارت هماهنگ باشد. )هماهن ی با شهرداری منطقه الزامی اسک.( 01- طراح به تناسبات انسانی در طراحی نمات به ویژه در طبقات همکف تا سومت توجه داشته باشد. 11- توجه طراحان به موضوع کیفیک نما در شب و پیش بینی نورپردازیت خصوصاً در مورد همجواری ملک با گذرهای اصلی در هر منطقه )در صورت طراحی نور شبت ارائه نقشه ها و جزئیات الزامی اسک( 23 کنترل نما 24 نقشه ها ، مدارک و اسناد تصویری الزم برای کنترل نمای واحد ساختمانی با هدف آشنایی کارشناسان انی کنترل کنندة نما در شهرداری های مناطقت ای نیاز وجود دارد که اطالعات و مستندات الزم برای کنترل نمای ساختمانها در اختیار آنها قرار گیرد. تحویل نقشه حجمی ابنیه و مشخصات کیفیک مصالح بکار گراته شده در طراحی ابنیه جدید و ابنیه مجاور )همسای ی( برای اخذ پروانه ساختمانی به مراکز بررسی و کنترل نقشه و مراجع صدور پروانه ساختمانی از سوی متقاضیان الزامی اسک. در ای نقشهها ایجاد هماهن ی میان احجام از نظر ارمت جنس و رنگ مصالحت در واحدهای همسای ی الزامی اسک. بر ای اساس مدارک زیر مورد نیاز می باشد : 0- نقشه های نماهای اصلی در مقیاس 0/11 و نماهای ارعی در مقیاس 0/011 به انضمام جدول نازک کاری با قید مصالح و مواد و رنگ های مصرای در هر بخش از نما. 1- نقشة موقعیک استقرار ساختمان در محدودة زمی )سایک پالن( به انضمام پالن بام )به عنوان نمای پنجم( 25 2- ارائه نقشه ها و تصاویر سه بعدی از حجم کلی ساختمان که مبی وضعیک استقرار بازشوهات ورودیت بالک ها و سایر احجام شاخص بنات مصالحت بااک کلی نما و رنگ ساختمان درآینده در جوار پالک های ساخته شده پیرامونی می باشد )شامل برش عمودی و ااقی از نحوه تعبیه بازشوها در دیوار(. 1- ارائه نقشة جزئیات اجرایی پیش بینی شده برای نما در مقیاس 0/11 شامل کلیة عناصر موجود در نما نظیر: اضای ورودیت خط آسمان ت بازشوهات بالک هات احجام عقب نشسته و یا برجسته ت نرده و جان پناه ت سایبان و ... همراه با اندازه گذاری کاملت به انضمام جزئیات اتصاالت نما به اسکلک ساختمان در مقیاس 0/11 شامل نقشه سازه ن هدارنده نما 1- ارائة شیوه نورپردازی نما و تصاویری از نورپردازی شب ساختمان )بنا به ضرورت( . 1- تکمیل و تایید چک لیسک طراحی توسط مهندس معمار. 26 نکات مهم و قابل توجه برای مالکان: - مالکان می بایسک حداقل تصویر نمای دو پالک مجاور از هر طرف را به هن ام اخذ نقشه نمای ساختمان ارائه نمایند. - ضروری اسک هرگونه تغییر در اجرای نقشه های مصوب شدهت در زمان اجرا توسط مهندسان ناظر و ماموران بازدید نواحی به اداره شهرسازی ناحیه و منطقه مربوطه گزارش شود تا دستورات الزمه از طرف ادارات نامبرده در راستای تکمیل عملیات ساختمان سازیت صادر گردد. - صدور پایانکار و گواهی عدم خالف برای ابنیه جدیداالحداث منوط به اجرای نقشههای ارائه شده جهک اخذ پروانه شهرسازی اسک. مهندسان ناظر مسئول اجرای دقیق نقشههای مصوب نما و حجم خواهند بود. - صدور گواهی پایان ساختمان منوط به ممنوعیک نصب تجهیزات الکتریکی و مکانیکی و لولههای تاسیساتی در نمای ساختمان و بالک های بدون پوشش تمی باشد. - مالکان قبل از صدور گواهی پایان ساختمان می بایسک نماسازی جانبی را انجام دهند. 27 راهنمای بررسی نقشه ها و مدارک نمای ساختمانها جهت صدور پروانه ساختمانی چک لیست طراحی و کنترل نما 28 مدارک و مستندات جهت اخذ مجوز نماهای ساختمان ردیف مدارک مورد نیاز متقاضی شهرداری 3 مدارک و نقشه های ارائه شده در زمینه نما به بخش معاونت شهرسازی و معماری مهندس معمار مالک تایید عدم تایید 2 نماهای اصلی رو به گذر در مقیاس 3/51و 3/311 )جنس و رنگ مصالح( 1 سایر نماهای فرعی در مقیاس 3/311 )جنس و رنگ مصالح( 4 پالن بام با مشخص بودن محل داکتها و سایر عناصر تاسیساتی 3/311 5 جزییات نما در مقیاس 3/21 شامل ) wall section( و جزییات بازشوها 1 تصویر سه بعدی از حجم و نمای اصلی ساختمان 1 نمای پالکهای همجوار طرفین و روبرو، بصورت عکس و یا نقشه ترسیمی )در صورت وجود و حداقل تا عرض دو پالک( 1 ارائه CD موارد فوق )شامل فایل CAD ، DWG – تصاویر سه بعدی با فرمت )TIFF یا JPEG 3 طرح نمای جانبی )در صورت وجود( 31 ارائه طرح نورپردازی نما در صورت ضرورت 29 منابع و مراجع 31 منابع و مراجع: 0. طرح تدوی مبانی ساماندهی نمای شهری تهران ؛ مهندسی مشاور معماری و شهرسازی مهرازان 0211 ؛ حوزه معاونک شهرسازی و معماری شهرداری تهران؛ 1 جلد گزارش. 1. مبحث 0 تا 11 مقررات ملی ساختمان؛ داتر تدوی مقررات ساختمان. 2. سامانه قوانی و مقررات شهرداری تهران؛ ضوابطت دستورالعمل ها و بخشنامه ها. 1. مصوبات شورای شهر؛ آیی نامه ساختمانی شهر تهران. 1. سند راهبردی طراحی نما برای ساختمان های با اهمیک شهری؛ مهندسی مشاور بعد تکنیک؛ شهرداری تهران. 1. دستورالعمل طراحی نمای ساختمان؛ معاونک معماری و شهرسازی شهرداری تهرانت 0281. 30 1. ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری؛ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایرانت 0281. 8. رساله حقوق امام سجاد)ع( ترجمه دکتر علی شیروانی- نشر موالنا 1. پژوهش ال وی خانه اسالمیت مهندسی مشاور رازاندیشان عمرانت کارارما وزارت راه وشهرسازیت 0210 01. پرسشنامه های کتبی از صاحبنظران حوزه معماری و شهرسازی ایران 00. مصاحبات حضوری با صاحبنظران و نخب ان عرصه معماری و شهرسازی ایران در زمینه نماهای شهری

انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی

سنگ ماده ای طبیعی است که از دیر باز در ساخت و تزئین بنا مورد استفاده قرار گرفته است. استحکام و ماندگاری بالای سنگ، مهم ترین ویژگی در ساخت ابنیه قدیمی است. امکان حکاکی و برش روی سنگ های ساختمانی موجب شده تا این ماده طبیعی یکی از شناخته شده ترین مصالح در تزئینات بنا نیز محسوب شود. انواع سنگ‌های ساختمانی را در تزئینات سنگ و کارهای معرق سنگ ، سر ستون و پا ستون بناهای قدیمی می توان دید. استفاده از تابلو سنگ وان یکاد در سر درب مساجد و منازل، قاب درب سنگ و گلبرگ سنگ همواره مورد توجه ایرانیان قرار گرفته است. انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی در ساخت و تزئین ساختمان های لوکس و مدرن امروزی نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای انتخاب سنگ مناسب باید به کیفیت، طرح، رنگ، سختی، کاربرد و ویژگی های سنگ دقت کرد.  با توجه به فضای مورد نظر انواع سنگ‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. به طور معمول یک یا ترکیبی از انواع سنگ های ساختمانی برای نمای خارجی و نمای داخلی استفاده می شود. تزئینات سنگ نما رومی و کلاسیک ، کف پله و پاگرد، کف فرش فضای داخلی ساختمان های مسکونی ، اداری و تجاری، کف فرش بام، سرویس های بهداشتی، کف حیاط، درپوش دیوارهای محوطه، سنگ روی کابینت و اپن، با یکی از انواع سنگ اجرا می شود. ویژگی های انواع سنگ‌های ساختمانی سنگ ها به صورت طبیعی و از طریق معدن به دست می آیند ولی انواع سنگ‌های ساختمانی در اندازه های مختلف، توسط کارگاه های تولیدی و سنگ بری، برای استفاده در ساختمان های مسکونی، آماده سازی می شود. بسیاری از انواع سنگ های ساختمانی دارای رگه و طیف رنگی گوناگونی هستند که مورد توجه سلیقه های مختلف قرار می گیرد. یکپارچگی و عدم ترک خوردگی یکی از ویژگی هایی است که کیفیت سنگ را مشخص می کند. حفره داشتن، پوسته شدن، شوره زدن، تاب برداشتن و ترک خوردن سنگ های تزئینی موجب کاهش قیمت و کم شدن ارزش سنگ می شود. سنگ های استاندارد کیفیت بالاتر و قیمت بیشتری دارند. قبل از صرف هزینه برای خرید انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینات سنگ ، بهتر است بررسی های لازم را انجام داده و شناخت نسبی در ارتباط با انواع سنگ‌های ساختمانی داشته باشید. در ادامه برخی از پر مصرف ترین سنگ های ساختمانی در نماسازی و تزئینات سنگ را معرفی می کنیم: سنگ تراورتن سنگ تروارتن یکی از سنگ های تزئینی است که برای سنگ فرش کف سالن ها ، دیوارهای داخلی و نمای ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. سنگ تراورتن در نمای خارجی ساختمان جلوه بی نظیری را ایجاد کرده و موجب افزودن وزن ساختمان نمی شود. تنوع رنگ تراورتن یکی از نقاط قوت این سنگ در نماسازی است. تروارتن در مقابل رطوبت مقاوم بوده ولی در مقابل نور خورشید مقداری از رنگ خود را از دست خواهد داد. سنگ مرمریت انواع سنگ‌های ساختمانی که در تزئینات سنگ مورد استفاده قرار می گیرند دارای ویژگی های متنوع و چگالی متفاوتی هستند. سنگ مرمریت با چگالی بالا ، بدون تخلخل بوده و استحکام فوق العاده، اغلب برای سنگفرش کف و پله ها مورد استفاده قرار می گیرد. به کار گیری سنگ های مرمریت در نمای بیرونی ساختمان چندان مرسوم نیست و توصیه نمی شود.  سنگ لایم استون سنگ لایم استون از انواع سنگ های رسوبی است که در برابر فرسایش مقاومت کمی داشته  و جاذب رطوبت است. استفاده از سنگ لایم استون در فضاهای داخلی، به دور از نور خورشید و رطوبت توصیه شده است. دیواره پارکینگ و دیوارهای راه پله، مناسب ترین مکان برای نصب سنگ لایم استون هستند. قیمت مناسب و یک دست بودن رنگ از مزایای منحصر به فرد این سنگ تزئینی است. سنگ گرانیت گرانیت از سنگ های آتشفشانی است که در کارخانه بریده و فرآوری می شود. اغلب گرانیت ها دارای کانی های فلزی بوده و دارای انفعالات شیمیایی هستند. سنگ گرانیت در فضای پارکینگ، کف حیاط، کانتر آشپزخانه، آب نماها و میان راه های باغچه مورد استفاده قرار می گیرد و چشم انداز زیبایی دارد. سنگ مرمر سنگ مرمر شناخته شدن ترین سنگ تزئینی و یکی از انواع سنگ‌های ساختمانی و نماسازی است. وجود ناخالصی های طبیعی در ترکیبات سنگ مرمر، ترکیبات رنگی مختلفی را ایجاد کرده است. سنگ مرمر با ترکیبات آهن، به رنگ عسلی متمایل شده و سنگ مرمرهای زرد رنگ دارای ترکیبات لیمونیت هستند. سنگ مرمرهای خالص و بدون ترکیبات اضافی، به صورت کاملا سفید و بدون رگه دیده می شوند و می توانند نور را از خود عبور دهند. سنگ مرمر یکی از کامل ترین و بی نقص ترین سنگ های تزئینی است که اغلب در تزئینات ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. لابی هتل ، سر ستون و پا ستون ، ستون استخر، تزئینات سنگ و معرق سنگ، تابلو سنگ و سر درب منازل، گلبرگ سنگ و cnc سنگ و قاب درب سنگ cnc، بهترین فضا برای کارهای هنری با سنگ مرمر هستند.

 

پشتیبانی & تماس

پشتیبانی و فروش محصولات:
+021-33576826
+0912-4041163

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

تهران-اتوبان تهران _ قم بعد از فرودگاه امام خمینی

شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان نبش خیام 

مجتمع کارگاهی پلاک 9 و 11

 

 

 

همراه ما باشید

     

 

دیدن همه محصولات در سایت توسط گوشی یا تبلت امکان پذیر نیست

لطفا اگر از گوشی استفاده میکنید حتما از طریق لینک تلگرام یا اینستا وارد کانال محصولات شوید  

تلگرام:

https://t.me/stonecarvin

اینستا:

https://www.instagram.com/tork_hamed/

JoomShaper