نشانع شناسی در معماری


نشانه شناسی در معماری اسلامی
بیانه عطاری ،احد نژاد ابراهیمی،مهدی نارنگی
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
چکیده:
ض يٍىطز وًبز ض بٌسب اظ ثحث بّي ه نْ زض هغبلع تبضيد هعوبض ي اسلاهي است ثب ثطضسي زيي اسلام زض هي يبثين و ، ايي زيي هجيي توبيل ثيطترطي
ث طًبى زازى هعبيً هفب يّن ذ زَ زض لبلت ضفربض بّ زاضز تب غ ضَت.اهب ثب ايي جٍ زَ زض ه اَضزي يًع ايي هفب يّن ضا زض لبلت طًب بّ وًبز بّي ثػطي
طًبى زاز است .زض ضاسربي چگ گًَي تجلي طًب ض بٌسي زض هعوبضي اسلاهي ث ذػ ظَ هسبجس ، زض ايي همبل سعي ثط آى ضس است و ع بٌغتط اجعاء وبلجسي هسجس هب سًٌ گ جٌس، ه بٌض ... تبثيطي و زض ا رًمبل هعبيً هف هَْطبى زاض سً، ه ضَز ثطضسي لطاض گيطز. زض ايي پتو صٍّ فتطؼ ثتط آى
ضس است و ع بٌغطي و ث ع اٌَى وًبز طًب زض ظًط گطفر ضس ا سً علت وبضوطزي زاضر ا سً ث هط ضٍ ظهبى تجسيل ث وًبز گطر ا سً. ثتب استرفبز اظ هغبلعبت وربثرب اي ه بٌثع هىر ةَ ث ووه ض شٍ ت غَيفي تحليلي ثطاي جوع آ ضٍي اعلاعبت تجعي تحليل آى اسرفبز ضس است. زض
ا رً بْ رًيج هي ض زَ و ايي ع بٌغط ث هط ضٍ ظهبى ث ع اٌَى وًبز طًب زض هعوبضي اسلاهي جب ثبظ وطز ا سً.
کلید واژه:نشانه،مسجد ،گنبد ،مناره،متن معماری

مقدمه
طّ پيبهي زاضاي زاضاي يه فطسر سٌ يه گيط سً است زض ه ضَز هعوبضي يًع عطاحتبى ستبظ سًگبى فطستر سٌ اتًس گيط تًسگبى وّتبى استرفبز و تٌٌ سگبى
سّر سٌ.زض هري هعوبضي احجبم، ثبفت بّ ،ذغ طَ ع بٌغط هعوبضي است و ثب نّ تطويت هي ض سًَ يه اثط ضا هي آفطي سٌٌ . لبئتل ثت زَى ثت هع تٌب ثتبعي
ثطاي اضيب پسيس بّ هفب يّن ه ضَ عَي است و وّ اَض زض ثسيبضي اظ ج اَهع هغطح ث زَ است . هعيبض بّي ض بٌذت اٍضظيبثي ايي هفب يّن اظ ج تْبى ثي تٌي فط گٌّ جبهع اسررطاج هي ض زَ ث وّيي زليل افطاز يه جبهع اظ ه ضَ عَي اٍحس هعبيً هفب يّن هرفب تٍي ضا زضيبفت هتي و تٌٌس . غت ضَت يتب احستب
هبزي طّ پسيس اي ت سَظ ا سًبى ، ث جع زضن وويت ويفيبت ظب طّي ،ش يّ ا سًبى ضا ث ثسيبضي اظ اه ضَ هفب يّن هر جَ سّايت هي و سٌ و ثب ت جَ ثت ج بْى ثي يٌ فط گٌّ و ايي فطاي سٌ زض آى ضخ هي ز سّ ،هعبيً اضظش هرفب تٍي هي يبث سٌ .ايي پسيس بّ زض اٍلتع هع تٌب ثتبع يٌ سّتر سٌ وت ثت ش تّي اسًتبى
هرجبزض هي ض سًَ.
يه ع ػٌط ث ع اٌَى وًبز طًب هي ت اَ سً ث غ ضَت لطاض زازي ثبضسثيي افطاز يه جبهع ثب عمبيس هطرطن و ث گ اي طًتبى ز تٌّس اضظضت بْ
ثب ضٍ بّيطبى ثبضس وّيي طًب هي ت اَ سً ث ع اٌَى يه وًبز ض طْي تلمي ض ز و هثبل ثبضظ آى هي ت اَ سً هستجس ثبضتس .زض ايتي ضاسترب تبضير ت ايي ع بٌغط ثطضسي ضس چگ گًَي تجلي آ بًْ زض جبهع هعوبضي اسلاهي اظ جول هعوبضي هسجس ثحث ضس است
مفهوم نماد و نشانه در گنبد و مناره :
زض هىبتت هعوبضي، ضبذع بّ ع بٌغطي جٍ زَ زاض سً و وًبي سٌ ثيب گًط ا سّاف اغلي آى هىرت هي ثبض سٌ زض حميمت، ايي ضتبذع تّب يتب ه هًََت بى
بّ، تعطيف و سٌٌ يَّت ث بٌ، سبذروبى اضربظ اسرفبز و سٌٌ اظ آى سّر سٌ و زض يه گًب هف مَْ ضا هي ضستب سًٌ. ايتي ه هًََتبى تّب، زض وّت ي هىبتتت
عو هَبً زض هىرت ه هًََب رًبليسن ذػ غَبً، تب آى جبيي پيص ضفر و ث غ ضَت ضبذع بّي ض طْي سبظهبيً يًع هغطح سّر سٌ گًطش ث آ تًْب، تتساعي
و سٌٌ آى ض طْ يب سبظهبى يب آى هجو عَ هي ثبضس؛ هثلاً ثب زيسى ثطج ايفل، وّ هب ث فىط پبضيس هي افرين ثب زيسى زي اَض چيي ثت يتبز وطت ضَ چتيي ثتب
زيتتتتتتتتتتتتتتتسى ا تّتتتتتتتتتتتتتتطام ثلاثتتتتتتتتتتتتتتت ،ِ ثتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتبز وطتتتتتتتتتتتتتتت ضَ هػتتتتتتتتتتتتتتتط هتتتتتتتتتتتتتتتي افرتتتتتتتتتتتتتتتين.
الجر جًبيس هعبيً اٍلاي گ جٌس گلسسر ضا ثب ه هًََبى بّي زيگط، يىي زا سًت؛ لٍي وّيي گ جٌس گلسسر است و ثب يه گًب ، هعتبيً ال ، وًتبظ عجتبزت
ضا زض ش يّ تساعي هي و سٌ. ثطاي گ جٌس گلسسر يًع و يىي اظ اغلي تطيي ضهع پطزاظي بّ زض هسبجس است، ضه ظَ زلايل ذبغي ضا هغطح وطز ا سً.
؛ ثعضي هي گ يَ سٌ و گ جٌس هب سًٌ سطا سًبى است ز گلسسر ،ِ هب سًٌ ز زست و ث حبلت الرجب الروب ذ اَ صّ زض و بٌض ستط، ض ثت آستوبى ض ثت شات الس ال يْ ثل سٌ ضس است، اهب فلسف ي اغلي گ جٌس گلسسر ،ِ فطاتط اظ ايي است .،ثعضي اظ غبحت ظًطاى، گلسسر بّ ضا عبهل ايسربيي ايستربزگي
زض و بٌض اي اَى بّي ثل سٌ، ثطاي حفظ اي اَى بّ هي زا سًٌ تب اظ زض ضفرگي اي اَى بّ جل گَيطي ض زَ گطچ جٍ زَ گلسسر بّ تب حس زٍي ثطاي حفظ اي اَى تّب ثتي
تأثيط يًست، لٍي زليل اغلي اجطاي گلسسر ،ِ آ نًْ ز تب وًي ثبضس؛ ظيتطا هتب ايت اَى تّبي ضفيتع ثستيبض ثل تٌسي ضا هتي ثي تٌين وت ثتس ىٍ زاضتري گلسستر ز ض
و بٌضضبى، غس بّ سبل ثس ىٍ يّچ عيجي ز اٍم آ ضٍز ا سً.
عس اي زيگط گ جٌس گلسسر ضا ضبذع بّيي ثل سٌ ثطاي زيس، ضى سبظي ضا وٌّبيي اظ ز ضٍ زا سًر ا سً؛ لٍي آى چت زض ثحتث گ جٌتس گلسستر ثبيتس زض
ظًط زاضت، ايي است و عجك ظًط پيص وس تَبى هعوبضي، ايس آل لضي زض ع بٌغط هعوبضي ايي است و طّ ع ػٌطي زض هعوبضي، ثبيس تّن عو لىتطز تّن
ظيجبيي زاضر ثبضس. هغبلت ف قَ، گطچ لاظم تب حسي زضست است، لٍي وبفي يًست زلايل زيگطي هىول زليل اذيط است اظ عطفي، اگط ت تٌْب چ تٌيي
ثبضس، فمظ يه ته ه بٌض نّ هي ت اَ سً هسئل زيس ضا وٌّبيي ث عطف هسجس ضا حل و سٌ زيگط يًبظي ث سبذت گ جٌس ه بٌض اي زيگط يًست.

معماری نمایه ای
ثب پطزاذري طّچ ثيطرط ث وًبز بّ اسرعبض بّ ث وبضگطفري آ بًْ زض هعوبضي ، هعوبضي پي يس تط هي ض زَ زض ايي جبستت وت ع بٌغتط هعوت بضي اظ ستر ىَ
گطفر تب زي اَض پ جٌط طّ يه ث چيعي اضبض هي و سٌ ايي هعوبض ي و ضيط زض وًبز تّب استرعبض تّب زاضز هعوتبضي وًبيت اي استت .اگتط هعوتبضي ضا
وّ ىَ يه هري زض ظًط ثگيطين ثب وًبي اي وطزى آى اهىبى تب يٍل پصيطي ثتبلا هتي ض زٍ يته هعوتبضي هف تْ هَي زض زض ىٍ ذت زَ اهىتبى ذ اَتًسى تّبي
) هرفب تٍ ضا هي ز سّ.) ضيطاظي ،هحوسضضب، 42
طّ وس هري هعوبضي ضا ث گ اي هي ذ اَ سً هي ف وْس . علت ايي ىًر پيص زاضت بّ پيص فطؼ بّي ته ته افتطاز استت . اظ ايتي ض استت وت ذ اَ سًى طّ وس ثرطي اظ حميمت است توبم حميمت . ايي هف مَْ هري هعوبضي ضا چ سٌ ثعسي چ سٌ جٍ يْ هي و سٌ طّ وس ثب چطن ا تًساظي هرفتب تٍ
اظ آى ثطزاضت هيى سٌ زض حميمت گًب ثبيس ث هري هعوبضي ثبضس ظيطا زضسري بًزضسري زض آى هع بٌ هي يبثس ايتي تً نَ گًتب وت گًتب يّ چ تٌس ث عتسي استت
هعوبضي ضا ث ظهبى هي ثطز چطا و هجر يٌ ثط ذ اَ سًى است ذ اَ سًى ثبظ آفطي يٌ طّ ثبض هري زض تجطث اي تبظ سفطي هرفب تٍ است .
مرزبندی نشانه ها و نماد
گٌّبم ثحث ثط سط وًبز بّ آثبض طٌّي هطظث سٌي ظهبيً هغلك هوىي يًست. هب اهط ظٍ ت بٌْ ثب آثبض وثيط طٌّي ذبه شَ سط وٍبض زاضين و آگب يّ اهط ظٍي هتب
ثطاي زضن ظثب طًبى لبغط است. وًبز بّي ثىبضضفر زض طّ فط گٌّي ث ضغن تغييط تح لَات اعرمبزي هير اَ سًٌ هىطض ث وبض گطفر ض سًَ، آ ت تغييتط هيى تٌس،
هعوتبضي همتس زض « . هوىي است ذ زَِ وًبز جًبضس، ثلى هع بٌي آى است ثبلرجع آى تبثيط هرفب تٍي و ايجبز هيى سٌ. هعوبضي نّ يىي اظ ايتي ج جٌت بّستت
ثسيبضي اظ وً بّيص اسغ ضَ ي سبذر ضس است . اسغ ضَ سٍيل ي ضهعيي ل يَ ذبغي است؛ ظيطا هير اَ سً ضهع بّ ضا ثت ض اٍيتت ثتسل و تٌس. ثت وّتيي
گ ،ًَِ هعوبضي همس يًع غبلجبَ ض اٍيري اظ تػب يٍط فضب بّي ضهعيي است، ذػ غَبَ ثطذي اظ هجو عَ بّي هعوبضي هع يٌَ ضا ث ضهع ثيبى هيى سٌٌ.
نماد و نشانه در معماری اسلامی:
فط گٌّ اسلاهي س رٌي ثيطرط ذ زَ ضا اظ عطيك هفب يّن ثيبى هي و سٌ تب عطيك ثػطي،غساي اشاى ،غسا بّ ي ض طْ ،ولام ذسا اهب غت ضَ آى .فط تٌّگ استلاهي
- ) اظ عطيك غ ضَت بّ اظ عطيك تلمي هسلوب بًى اظ هعوبضي ذ زَ ثلى اظ عطيك غسا بّ تبضيد عطظ ظ سًگي ض بٌذر هيط زَ . )آلگ گطاثبض 9،88،1
هسجس زض للت هعوبضي اسلاهي لطاض زاضز.هسجس وًبزي ه بٌست ثطاي اعرمبزات هطث طَ ث آى است .ايي مًص وًبزيي ضا هسلوب بًى زض وّبى هطاحل آغتبظيي
زض يبفر سٌ وّبى ث زَ و ثبعث ايجبز طًب بّي ثػطي ه بٌسجي ثطاي ث بٌ گطزيس و اظ جول ه بٌض ،هحطاة ،ه جٌتط ثطذتي زيگتط .ا وّيتت عولتي هستجس زض
- .) جبهع اسلاهي ثيب گًط مًص ثطجسر آى است) يّلي ثطا سً 29
هعوبضاى اسلاهي زض ث وبضگيطي اضىبل پيطيي ، و اظ زيط ثبظ زض فط گٌّ بّي ث هَي آ بًْ جب افربز ث زَ ،ثطاي ثطاي ه ظٌ ضَ بّي ذ زَ اثتبيي سًاضتر سٌ .اظ ايتي
ض ثطذي اظ ا اًَن ه بٌض عًَي اظ ثطج بّي ض بٌذر ضس لطى بّ پيص ضا ،و ث ع اٌَى ثطج بًل وليسب اظ آ بًْ اسرفبز هتي ضتس ،ضا جب زٍا تً هتي وطز تًس ثت ع ضَ ذلاغ هي ت اَى گفت و هعوبضي اسلاهي ثب ثي لطاضي ث اثسان اضىبل جسيس زست وًي ظز است ثلى تطجيح هي زاز يب اضتىبل ه جَت زَ ضا پتب لايص
و سٌ يب آ بًْ ضا ثب تعئي بٌت ف قَ العبز ثيبضايس .اظ ايي ض چ يٌي اضىبلي ثطاي ض بٌسبيي يه ث بٌ ث ع اٌَى ث تٌبيي استلاهي وتبفي يًستر سٌ ضتط ضٍتب عجيعتت ث تٌب ضا
- ) آضىبض وًي سبظز . ) يّلي ثطا سً 42

منار و گنبد :
اهب هَ بٌض، زض لغت اظ بًض ضًَ ثطگطفر ضس است. ثٍ هع بٌي "جبي ض ضٍ بٌيي است
زضآغبظ هَ بٌض بّْ يب ثطج بْ وبضثطزي ظًبهي مًص فب سًَ بْي هيب طًا يّ زاضر ا سً. اهب، ثعس بّ زض هسبجس وبضثطز ذبظ ذ زَ ضا يبفر سٌ. " طّچ سٌ و ضجب تّ ه تٌب ض
ثب ثطج وليسب ثطج بْي زيس ثبيً عًزيه ث زَ، اهب تفب تٍ بْي ذبغي و ثطاي حً ي اشاى ضي بّي هعوبضي هر بٌست ثتب هستجس زض آى ايجتبز ضتس، ايتي
هحل ضا هروبيع سبذت پس اظ سبذت ه بٌض زض هسجسال جٌي ، ايي هحل ث ع اٌَى وًبز اشاى ه شَى ض بٌذر ضس
ايي و گ جٌس ه بٌض زض تبضيد پيص اظ اسلام وبضثطز زاضر بْ سً، ىًر اي ض بٌذر ضس است. هسلن است و زض عي تبضيد اسلام هع بٌي اسلاهي ذت زَ ضا يبفر تٌس
ايي هع بٌ ثب اسر بٌز ث احبزيث اسلاهي تفسيط تبظ اي يبفت. پ حَ زض ايتي ثتبض هي يٌَستس : " ظٍيفت ي زايوتي فتي هعوتبضي، تّن اظ ظًتط هتبزي تّن اظ زيتس
سوجليه، ايجبز اضتجبط هيبى ج بْى هبزي عبلن هع يٌ ث زَ تب ثب ثطافطاضري ث بٌ بّي ثل سٌ هيتبى ز ج تْبى پلتي ثطپتب ستب ظز. زض ز ضٍ تّبي ثعتس، عتبق آستوبى ثتب
احساث گ جٌس بّي ثبضى ه ضَز الرجب لطاض گطفت... يًبيص ه ثَط، يًبظه سٌ جبيگب يّ ثل سٌ ث زَ تتب ظهتيي ضا پطتت ستط گتصاضز تتب آجًتب وت هوىتي استت ثتب
يًط بٍّي آسوبيً پي سًَ يبثس ) www.anthropology.ir )
نتیجه گیری :
ثب ثطضسي سيط تح لَ تبضيري گ جٌس ه بٌض ثب ت جَ ث اي ىٌ ايي ع بٌغط زض ز ضٍاى لجل اظ اسلام زض سطظهيي بّي غيط اسلاهي يًع جٍ زَ زاضر ا سً هي تت اَى
رًيج گطفت و ايي ع بٌغط اظ اثرسا وًبز طًب اسلاهي ث زَى جً زَ ا سً ثلى ثب گصضت ظهبى الحبق آ بًْ ث هسجس ج تْ ضبذع تط طًبى زازى ايي ث بٌ وت اغلي تطيي ضبذػ سبذروبى هسلوب بًى ث زَ است ،ث وًبز طًب اي تجسيل گطر است.حبل ايي وًبز زض ثيي جبهع هسلوب بًى جسا اظ سّف گفر ضتس ثتب
ت جَ ث ثب ضٍ بّ اعرمبزاتطبى وّ ىَ ث جٍ زَ آهسى اظ يه ذبلك ثبظگطت وّ ث س يَ ا )ٍا بً ل اٍ بً الي ضاجع ىَ(ثطايطبى هع تٌب هف تْ هَي ذتبظ هتي
يبثس.اظ عطفي ث ع اٌَى يه طًب ض طْي يًع هي ت اَ سً للوساز ض زَ.زض ضوي ثب ت جَ ث اي ىٌ زض ه ضَز هعوبضي هري يًع گفرت ضتس اي ىٌت تّط وتس ثتب زيتس
ذ زَ ث ع بٌغط طًب بّ هي گًطز هي ت اَى زض ه ضَز طًب بّيي و اهط ظٍ اظ ا بًْ ثب ع اٌَى وًبز بّي هعوبضي اسلاهي يبز هي ض زَ يًع چ يٌي ظًط زاز و ايتي
ع بٌغط ث زلايل عولىطزي ث جٍ زَ آهس اسً ضفر ضفر ثب ت جَ ث اعرمبزات هطزم فط تٌّگ ،ايتي وًتبز تّب ثتب ع تٌ اَى وًتبز تّب طًتب تّبي استلاهي وّ يٌي ضبذػ هعوبضي اسلاهي للوساز هي ض سًَ . ايي تفىط زض زيس سبيط هلت بّ يًع ضىل گطفر است.

منابع:
يّلي ثطا سً،ضاثطت،اعرػبم ،ايطج،هعوبضي اسلاهي)فطم،عولىطز هع يٌ(،ضطوت پطزاظش ثط بًه ضيعي ض طْي،ت طْاى 9،31
يّلي ثطا سً،ضاثطت،ايت ال ظاز ضيطاظي،ثبلط،هعوبضي اسلاهي ،ا رًطبضات ض ظٍ ،ًِت طْاى، 9،81
9،8،، ثطضسي مًص هعوبضي زض تساعي ا رًمبل هفب يّن،ضضبظاز ،ضاضي ،ِ طٌّ بّي ظيجب، ضوبض 98
وًبز طًب زض تفسيط هعوبضي اسلاهي ،الگ گطاثبض،ع ضَْي يًط،گلسربى طٌّ ،ضوبض 9،88،1
ضيطاظي،هحوس ضضب،هعوبضي فط گٌّ،ضوبض 42ُ
www.anthropolog.com http://
www.tebyan.com http://

انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی

سنگ ماده ای طبیعی است که از دیر باز در ساخت و تزئین بنا مورد استفاده قرار گرفته است. استحکام و ماندگاری بالای سنگ، مهم ترین ویژگی در ساخت ابنیه قدیمی است. امکان حکاکی و برش روی سنگ های ساختمانی موجب شده تا این ماده طبیعی یکی از شناخته شده ترین مصالح در تزئینات بنا نیز محسوب شود. انواع سنگ‌های ساختمانی را در تزئینات سنگ و کارهای معرق سنگ ، سر ستون و پا ستون بناهای قدیمی می توان دید. استفاده از تابلو سنگ وان یکاد در سر درب مساجد و منازل، قاب درب سنگ و گلبرگ سنگ همواره مورد توجه ایرانیان قرار گرفته است. انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی در ساخت و تزئین ساختمان های لوکس و مدرن امروزی نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای انتخاب سنگ مناسب باید به کیفیت، طرح، رنگ، سختی، کاربرد و ویژگی های سنگ دقت کرد.  با توجه به فضای مورد نظر انواع سنگ‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. به طور معمول یک یا ترکیبی از انواع سنگ های ساختمانی برای نمای خارجی و نمای داخلی استفاده می شود. تزئینات سنگ نما رومی و کلاسیک ، کف پله و پاگرد، کف فرش فضای داخلی ساختمان های مسکونی ، اداری و تجاری، کف فرش بام، سرویس های بهداشتی، کف حیاط، درپوش دیوارهای محوطه، سنگ روی کابینت و اپن، با یکی از انواع سنگ اجرا می شود. ویژگی های انواع سنگ‌های ساختمانی سنگ ها به صورت طبیعی و از طریق معدن به دست می آیند ولی انواع سنگ‌های ساختمانی در اندازه های مختلف، توسط کارگاه های تولیدی و سنگ بری، برای استفاده در ساختمان های مسکونی، آماده سازی می شود. بسیاری از انواع سنگ های ساختمانی دارای رگه و طیف رنگی گوناگونی هستند که مورد توجه سلیقه های مختلف قرار می گیرد. یکپارچگی و عدم ترک خوردگی یکی از ویژگی هایی است که کیفیت سنگ را مشخص می کند. حفره داشتن، پوسته شدن، شوره زدن، تاب برداشتن و ترک خوردن سنگ های تزئینی موجب کاهش قیمت و کم شدن ارزش سنگ می شود. سنگ های استاندارد کیفیت بالاتر و قیمت بیشتری دارند. قبل از صرف هزینه برای خرید انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینات سنگ ، بهتر است بررسی های لازم را انجام داده و شناخت نسبی در ارتباط با انواع سنگ‌های ساختمانی داشته باشید. در ادامه برخی از پر مصرف ترین سنگ های ساختمانی در نماسازی و تزئینات سنگ را معرفی می کنیم: سنگ تراورتن سنگ تروارتن یکی از سنگ های تزئینی است که برای سنگ فرش کف سالن ها ، دیوارهای داخلی و نمای ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. سنگ تراورتن در نمای خارجی ساختمان جلوه بی نظیری را ایجاد کرده و موجب افزودن وزن ساختمان نمی شود. تنوع رنگ تراورتن یکی از نقاط قوت این سنگ در نماسازی است. تروارتن در مقابل رطوبت مقاوم بوده ولی در مقابل نور خورشید مقداری از رنگ خود را از دست خواهد داد. سنگ مرمریت انواع سنگ‌های ساختمانی که در تزئینات سنگ مورد استفاده قرار می گیرند دارای ویژگی های متنوع و چگالی متفاوتی هستند. سنگ مرمریت با چگالی بالا ، بدون تخلخل بوده و استحکام فوق العاده، اغلب برای سنگفرش کف و پله ها مورد استفاده قرار می گیرد. به کار گیری سنگ های مرمریت در نمای بیرونی ساختمان چندان مرسوم نیست و توصیه نمی شود.  سنگ لایم استون سنگ لایم استون از انواع سنگ های رسوبی است که در برابر فرسایش مقاومت کمی داشته  و جاذب رطوبت است. استفاده از سنگ لایم استون در فضاهای داخلی، به دور از نور خورشید و رطوبت توصیه شده است. دیواره پارکینگ و دیوارهای راه پله، مناسب ترین مکان برای نصب سنگ لایم استون هستند. قیمت مناسب و یک دست بودن رنگ از مزایای منحصر به فرد این سنگ تزئینی است. سنگ گرانیت گرانیت از سنگ های آتشفشانی است که در کارخانه بریده و فرآوری می شود. اغلب گرانیت ها دارای کانی های فلزی بوده و دارای انفعالات شیمیایی هستند. سنگ گرانیت در فضای پارکینگ، کف حیاط، کانتر آشپزخانه، آب نماها و میان راه های باغچه مورد استفاده قرار می گیرد و چشم انداز زیبایی دارد. سنگ مرمر سنگ مرمر شناخته شدن ترین سنگ تزئینی و یکی از انواع سنگ‌های ساختمانی و نماسازی است. وجود ناخالصی های طبیعی در ترکیبات سنگ مرمر، ترکیبات رنگی مختلفی را ایجاد کرده است. سنگ مرمر با ترکیبات آهن، به رنگ عسلی متمایل شده و سنگ مرمرهای زرد رنگ دارای ترکیبات لیمونیت هستند. سنگ مرمرهای خالص و بدون ترکیبات اضافی، به صورت کاملا سفید و بدون رگه دیده می شوند و می توانند نور را از خود عبور دهند. سنگ مرمر یکی از کامل ترین و بی نقص ترین سنگ های تزئینی است که اغلب در تزئینات ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. لابی هتل ، سر ستون و پا ستون ، ستون استخر، تزئینات سنگ و معرق سنگ، تابلو سنگ و سر درب منازل، گلبرگ سنگ و cnc سنگ و قاب درب سنگ cnc، بهترین فضا برای کارهای هنری با سنگ مرمر هستند.

 

پشتیبانی & تماس

پشتیبانی و فروش محصولات:
+021-33576826
+0912-4041163

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

تهران-اتوبان تهران _ قم بعد از فرودگاه امام خمینی

شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان نبش خیام 

مجتمع کارگاهی پلاک 9 و 11

 

 

 

همراه ما باشید

     

 

دیدن همه محصولات در سایت توسط گوشی یا تبلت امکان پذیر نیست

لطفا اگر از گوشی استفاده میکنید حتما از طریق لینک تلگرام یا اینستا وارد کانال محصولات شوید  

تلگرام:

https://t.me/stonecarvin

اینستا:

https://www.instagram.com/tork_hamed/

JoomShaper